İçeriğe geç

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatı ile AFG Learning (Merkez) olarak; hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimiz konusunda işbu metin hazırlanmış olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun’a (“KVKK”) uygun olarak kişisel verilerinizin korunması hususunda gerekli önlemlerin alındığını bildiririz.

Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Merkezimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli teknik tedbirler uygulanarak korunmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile merkezimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

https://www.afglearning.com adresine girerek ya da form doldurarak ve bültene üye olarak kişisel veri olan ad-soyad, adres, telefon numarası ve e-posta adresinizi bizlerle paylaşmaktasınız. Bununla birlikte site güvenliğinin sağlanması amacıyla IP adresiniz bizlerle paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz merkezimizin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, istatistiksel verilerin tutulması, her türlü bildirimde bulunulması, projeler hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, bültenlerin sizlere gönderilebilmesi, güvenliğin sağlanması, kullanıcıların ve ziyaretçilerin genel anlamda tanımlanması ve kapsamlı şekilde demografik veri toplanabilmesi, gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilebilmesi ve tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir bilgi verilebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenmektedir.

Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilip kaydedilmekte, bulut ortamında ya da fiziki olarak muhafaza edilmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Aktarıldığı 3. Kişilere eksik veya yanlış işlenme durumunda düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini isteme,
  • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
  • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini

talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin merkez için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Foça Mh. Şehit Sezgin Tunca Cd. 48/N Fethiye/MUĞLA adresine yazılı olarak bizzat elden, noter kanalıyla veya vekil aracılığı ile gönderebilir veya elektronik posta üzerinden info@afglearning.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Merkezimiz sınırlı hallerde işbu Aydınlatma metni hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektirdiği haller, yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu halleridir.

Translate »